Samenwerking

*    De psychologen die verenigd zijn in de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. werken op vele manieren meer en minder geformaliseerd samen. Gezamenlijk streven zij er bijvoorbeeld naar om zonder wachtlijst binnen de Generalistische Basis GGZ  nieuwe cliënten te kunnen verwelkomen.

Daartoe informeren zij elkaar maandelijks over de ruimte in hun agenda’s.
Dit maakt het mogelijk om cliënten en verwijzers te informeren over een collega waar zonder wachttijd ruimte is voor intake en behandeling.

*       In de stad Utrecht is er goede samenwerking van de UPC u.a. met de huisartsen.

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen. Er is door de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. en de HUS  een Raamovereenkomst GGZ ondertekend waarin (terug)verwijzing, consultatie en samenwerking met zorgaanbieders uit de Generalistische Basis-GGZ en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) is vastgelegd.

*   Met de zorgverzekeraars zijn contacten gelegd.

Met zorgverzekeraar VGZ is bereikt dat leden van de Utrechtse Psychologen Coöperatie voor kwaliteitsniveau 3 kunnen contracteren.

*  Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a.

Samenvatting van het jaarverslag 2016

Ontwikkeling ledental:

In 2016 hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, er kwamen wat nieuwe leden bij. Daarmee bleef het ledental 28. Er zijn aanvragen voor informatie over het lidmaatschap, maar deze leiden niet altijd tot concrete aanmeldingen.

Ledenvergaderingen:

De leden van UPC u.a. kwamen 3 keer in vergadering bijeen. Op de vergadering in februari werd Ksyos/Therapieland  gepresenteerd (communicatie met huisartsen, en e-healthmodules).  Op de ledenvergadering eind maart was Leo Kliphuis (algemeen directeur van de HUS) te gast, om toelichting te geven op de idee om gezamenlijk GGZ zorg in te kopen. (zie verder in dit verslag)

Bestuur: samenstelling en vergaderingen:

Nadat Christa Straus af trad als bestuurslid heeft Martin Keuper de secretarisfunctie waargenomen tot ook hij uit het bestuur trad. In het najaar werd Gerdie Langenhuizen in het bestuur gekozen, zij is secretaris. Nicoline Hoog Antink is voorzitter, Ingmar Spreeuw is penningmeester.

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd. Het bestuur heeft beleidstaken (positie binnen de GGZ uitdragen) en beheerstaken (ledenadministratie en beheer financiën). Het bestuur heeft ook de taak bijeenkomsten voor de leden te organiseren. Een aantal ‘oud Keusleden’ heeft aangeboden ‘Keusachtige bijeenkomsten’ te organiseren, nadat eind januari Keus officieel werd opgeheven.

De grootte van het bestuur, momenteel 3 leden, is minimaal. Inzet van leden van de coöperatie is nodig om plannen te maken en te verwezenlijken.

Contacten in Utrecht:

UPC u.a. is vanaf het begin (2014) aangesloten bij de Raamovereenkomst GGZ Utrecht Stad. De coöperatie wordt in de Agendacommissie vertegenwoordigd door Nicoline Hoog Antink. Deze commissie (vergaderfrequentie ongeveer 3 per jaar) coördineert de samenwerking binnen de Raamovereenkomst, en bereidt de bijeenkomsten (2 à 3 per jaar) van de deelnemers voor. In de Kwaliteitscommissie zit  Aad van Leeuwen. Deze commissie (vergaderfrequentie ongeveer 3 per jaar) kijkt meer naar zorginhoudlijke zaken (is het wenselijk dat huisartsen een screener gebruiken; welke scholing moet geregeld worden voor POH GGZ)

De HUS (Huisartsen Utrecht Stad) heeft de UPC u.a. uitgenodigd mee te denken over gezamenlijke inkoop van GBGGZ. Een overleggroepje (Gerard Vegt, Martin Keuper, later vervangen door Wendy Bosma, Nicoline Hoog Antink) heeft een paar keer besprekingen gehad met vertegenwoordigers van de HUS en Indigo. Er werd een voorstel Ketenzorg Depressie geformuleerd. Kliphuis heeft dit voorgelegd bij Achmea; onlangs kregen we het bericht dat Achmea geen gelden heeft om een dergelijk plan te financieren.

Enkele UPC leden houden contact met de gemeente in verband met de Jeugdzorg.  Onder auspiciën van de HUS wordt analoog aan de Raamovereekomst GGZ gewerkt aan een Raamovereenkomst Jeugdzorg. Hierbij zijn ook UPC-leden betrokken.

Joghem de Wreede vertegenwoordigt de UPC in de Adviesraad van Raedelijn (vergaderfrequentie ongeveer 3 per jaar).

Diversen:

Het lidmaatschap van UPC kan voor verzekeraars reden zijn om een hoger tarief te hanteren in haar contracten.

De leden van de UPC hanteren een ‘geen wachttijd overzicht’: Ria Zuidema inventariseert elke maand welke collega’s op korte termijn (2 weken) nieuwe cliënten kunnen zien.

De website van UPC u.a. wordt verzorgd door Peter Kruithof. Hij zorgt dat de informatie up to date is.

De in januari 2015 gestarte traditie van de tweemaandelijkse borrel in Marktzicht verliest aan populariteit; de borrel op de eerste vrijdag van februari, april, juni, september en november kent steeds minder bezoekers. De wél aanwezige collega’s waarderen dit ontmoetingsmoment echter zeer, en bepleiten voortzetting van de borrel, zodat er nu een maandelijkse frequentie is van de eerste vrijdag van de maand in Marktzicht vanaf 17.00 uur.

In 2016 heeft het bestuur leden gezocht om ideeën en plannen uit te werken: opleidingsmogelijkheden binnen de coöperatie, en ‘praktijktestament’. Dergelijke projecten kunnen alleen door werkgroepen van leden gedragen en verwezenlijkt worden. Voor werkzaamheden voor de UPC (‘externe’ vergaderingen, bijeenkomst van werkgroepen) kunnen vacatiegelden gedeclareerd worden. Dit is bedoeld om inkomensverlies enigszins te compenseren.

2017

Groei van de coöperatie is nog steeds wenselijk en mogelijk. Motiveer collega’s in de werkomgeving om zich aan te sluiten: zo wordt de coöperatie een steeds belangrijker gesprekspartner voor de huisartsen, én het valt lichter om werkzaamheden te delen!

Mei 2017

Het bestuur van de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a.