Samenwerking

*    De psychologen die verenigd zijn in de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. werken op vele manieren meer en minder geformaliseerd samen. Gezamenlijk streven zij er bijvoorbeeld naar om zonder wachtlijst binnen de Generalistische Basis GGZ  nieuwe cliënten te kunnen verwelkomen.

Daartoe informeren zij elkaar maandelijks over de ruimte in hun agenda’s.
Dit maakt het mogelijk om cliënten en verwijzers te informeren over een collega waar zonder wachttijd ruimte is voor intake en behandeling.

*       In de stad Utrecht is er goede samenwerking van de UPC u.a. met de huisartsen.

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen. Er is door de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. en de HUS  een Raamovereenkomst GGZ ondertekend waarin (terug)verwijzing, consultatie en samenwerking met zorgaanbieders uit de Generalistische Basis-GGZ en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) is vastgelegd.

*   Met de zorgverzekeraars zijn contacten gelegd.

Met zorgverzekeraar VGZ is bereikt dat leden van de Utrechtse Psychologen Coöperatie voor kwaliteitsniveau 3 kunnen contracteren.

*  Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a.

Samenvatting van het jaarverslag 2017

Ledenbestand:

In het afgelopen jaar heeft een collega zich aangemeld als nieuw lid. Daarmee is het ledenaantal 29.

Het bestuur bestaat uit Nicoline Hoog Antink, voorzitter; Gerdie Langenhuizen, secretaris; Ingmar Spreeuw, penningmeester.

Beleid:

In de UPC zijn psychologen werkzaam in de GBGGZ (het Eerstelijnswerk) verenigd. Door een coöperatie te vormen willen we naar buiten onze positie in de GGZ uitdragen en gesprekspartner zijn, en intern elkaar in ons professioneel handelen steunen en faciliteren.

Activiteiten:

Verreweg de meeste activiteiten betreffen het vertegenwoordigen van de UPC in commissies of in overlegsituaties. Aad van Leeuwen is namens UPC lid van de Kwaliteitscommissie (binnen de Raamovereenkomst GGZ Stad Utrecht). Joghem de Wreede zit in de Raad van Advies bij Raedelijn. Gerard Vegt en Wendy Bosma vormen met Nicoline Hoog Antink de afvaardiging naar een overleg met de HUS, over samenwerking huisartsen/GBGGZ.

Nicoline Hoog Antink neemt deel aan de vergaderingen van de Agendacommissie en de bijeenkomsten van de aangeslotenen bij de Raamovereenkomst. Daarnaast neemt zij deel aan overleggen (bijvoorbeeld over wachtlijstproblematiek) en zoekt/onderhoudt contact met zorgverzekeraars (over bijvoorbeeld Umami, de zgn. 5e prestatie).

Voor andere activiteiten, ‘intern’, worden interessante ideeën aangedragen: het door meerdere praktijken gezamenlijk aanbieden van opleidingsplaatsen GZ-psycholoog; een ‘gezamenlijk’ waarnemingsplan, een praktijktestament. De frequentie van de Psychologenborrel is verhoogd naar eens in de maand, het met een vaste regelmaat organiseren van een ontmoeting buiten de werksfeer blijkt in een behoefte te voorzien.

Een groot succes is onze wachtlijst informatie: maandelijks stuurt Ria Zuidema ons de namen van collega’s die op korte termijn plaats hebben.

Voor het komende jaar/jaren staan er veranderingen in de GGZ op stapel: wat gaat er gebeuren met Honos en het Engelse Model?

Altrecht gaat de wijken in met Gebiedsgerichte Teams (SGGZ).

De GEZ-en zullen verdwijnen en worden omgezet in een Organisatie en Infrastructuur- model. Deze twee laatste ontwikkelingen bieden kansen tot samenwerking met partners in de SGGZ en in de “eerstelijn’; we zullen de ontwikkelingen op de voet volgen.

Utrecht, 21 mei 2017

Het bestuur van de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a.